Waldschlösschen
Book dit hotelværelse her på siden eller ring til os på: +49 (0) 4621 3830

Vore almindelige forretningsbetingelser (“AGB”)

Formsag

Vore AGB til Download: Deutsche Version
English Version / Dansk version (?) I. GELTUNGSBEREICH   

 1. Disse forretningsbetingelser gælder for kontrakter vedr. den lejemæssige overladelse af hotelværelser til herberg samt alle de i denne sammenhæng præsterede videre ydelser og leverancer fra hotellets side (Hotelaufnahmevertrag/Hoteloptagelseskontrakt). Begrebet „Hotelaufnahmevertrag“ omfatter og erstatter følgende begreber: Herbergs-, gæsteoptagelses-, hotel- og hotelværelseskontrakt
 2. Logi- og fremleje af de overladte værelser eller deres brug til andet end herbergsformål kræver en forudgående accept i tekstform, hvor der ses bort fra § 540 stykke 1, sætning 2 BGB (tysk civilret), såfremt kunden ikke er forbruger.
 3. Kundens almindelige forretningsbetingelser finder kun anvendelse, hvis dette forlods er udtrykkeligt aftalt.

II. KONTRAKTINDGÅELSE, -PARTNER, FORÆLDELSE

 1. Kontraktpartnere er hotellet og kunden. Kontrakten indgås af hotellet ved accepten af kundens ansøgning. Hotellet er frit stillet mht. at bekræfte bookingen af værelset i tekstform.
 2. Alle krav over for hotellet forældes principielt ét år efter starten på den lovmæssige forældelsesfrist. Fordringer om skadeserstatning forældes afhængigt af underretning herom efter fem år, såfremt disse ikke beror på skader på livet, kroppen, sundheden eller friheden. Disse skadeserstatningskrav forældes uafhængigt af kendskab hertil efter af ti år. Afkortelsen af forældelse gælder ikke ved fordringer, der beror på forsætlig eller groft uagtsomme pligtforsømmelser fra hotellets side.

III. YDELSER, PRISER, BETALING, AFREGNING

 1. Hotellet er forpligtet til at stille de af kunden bookede værelser til rådighed og levere de aftalte ydelser.
 2. Kunden er forpligtet til at betale for overdragelsen af værelset og de af denne udnyttede ydelser til de aftalte hhv. gældende hotelpriser. Dette gælder også for de af kunden direkte eller via hotellet bestilte ydelser, som leveres af tredjemand og forlods udlægges af hotellet
 3. De aftalte priser er inklusive den på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende skat/moms og lokale afgifter. Ikke omfattet heraf er lokale afgifter, der efter den pågældende kommunalbestemmelse skyldes gæsten selv, f.eks. kurtaksten. Ved ændring af moms eller en indførelse, ændring eller afskaffelse af lokale afgifter mht. ydelsesgenstanden efter indgåelsen af kontrakten, tilpasses priserne tilsvarende. Ved forbrugerkontrakter gælder dette kun, når tidsrummet mellem kontraktindgåelsen og kontraktopfyldelsen overskrider fire måneder.
 4. Hotellet kan gøre sin accept af en af kunden efterfølgende ønsket reduktion af antal bookede værelser, hotelydelser eller hotelopholdsvarighed afhængigt af, at prisen for værelset og/eller de andre hotelydelser forhøjes.
 5. Hotelregninger uden forfaldsdato skal betales uden fradrag inden for ti dage fra fakturatilgang. Hotellet kan til hver en tid af kunden forlange betaling med det samme af forfaldne fordringer. Ved betalingsforsinkelse er hotellet berettiget til at afkræve den til enhver tid gældende morarente på p.t. 8 %, hhv. ved retshandel, hvor en forbruger er involveret, på et beløb på 5 % over basisrentefoden Hotellet kan tage forbehold i tilfælde af påvisning af en større skade.
 6. Hotellet er ved kontraktindgåelsen berettiget til at afkræve en rimelig forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, f.eks. i form af en kreditkortgaranti. Størrelsen af forudbetalingen eller betalingsterminer kan aftales i kontrakten i tekstform. Ved forudbetaling eller sikkerhedsstillelse ved all-inklusive rejser er de lovmæssige bestemmelser uberørt heraf.
 7. I begrundede tilfælde, f.eks. ved en kundes betalingsrestancer eller ved en udvidelse af kontraktomfanget, er hotellet berettiget til, også efter kontraktindgåelsen indtil opholdets begyndelse, at forlange en forudbetaling eller skkerhedsstillelse jævnfør foranstående ciffer 3.6, eller en forhøjelse af den i kontrakten aftalte forudbetaling hhv. sikkerhedsstillelse op til den aftalte fuldstændige godtgørelse.
 8. Hotellet er endvidere berettiget til ved starten på og under kundeopholdet at forlange en rimelig forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, jævnfør foranstående ciffer 3.6, for iflg. kontrakten bestående og kommende fordringer, såfremt en sådan ikke allerede er blevet ydet efter foranstående ciffer 3.6 og/eller ciffer 3.7.
 9. Kunden kan kun med en ubestridt eller retskraftig fordring mod- eller afregne denne med en fordring fra hotellets side.

IV. TILBAGETRÆDEN FRA KUNDENS SIDE (AFBESTILLING, STORNERING) / UNDLADELSE AF AT MODTAGE HOTELLETS YDELSER (NO SHOW)

 1. En tilbagetræden fra kundens side fra den med hotellet indgåede kontrakt er kun mulig, når en tilbagetrædelsesret udtrykkeligt er aftalt i kontrakten, når der ellers består en lovmæssig tilbagetrædelsesret eller når hotellet udtrykkeligt indvilliger i en kontraktophævelse. Aftalen vedr. en tilbagetrædelsesret samt en mulig indvilligelse i en kontraktophævelse skal i hvert tilfælde ske i tekstform.
 2. I tilfælde af at der mellem hotellet og kunden er aftalt en dato til en skadesløs tilbagetræden fra kontrakten, kan kunden indtil denne træde tilbage fra kontrakten uden at dette medfører betalings- eller skadeserstatningskrav fra hotellets side. Retten til tilbagetræden bortfalder, når kunden over for hotellet ikke udøver sin ret til tilbagetræden til den aftalte termin.
 3. Er der ikke aftalt en tilbagetræden eller er denne allerede forfalden, består ejheller en lovmæssig tilbagetrædelses- eller opsigelsesret, og samtykker hotellet ikke i en kontraktophævelse, bevarer hotellet kravet på den aftalte betaling trods det at ydelsen ikke afkræves eller bliver effektueret. Hotellet skal modregne indtægter fra anden udlejning af værelser samt de sparede udgifter. Bliver værelserne ikke udlejet til anden side, kan hotellet med et a´conto beløb fratrække de sparede udgifter. Kunden er i sådanne tilfælde forpligtet til at betale mindst 90 % af de kontraktligt aftalte priser for overnatning med og uden morgenmad samt i tilfælde af all-inclusive arrangementer med ydelser fra tredjemand at betale 70 % for halvpensions- og 60 % for helpensions-arrangementer. Kunden kan frit søge at påvise, at den førnævnte fordring ikke eller ikke i det omfang der kræves er opstået her.

V. RÜCKTRITT DES HOTELS

 1. Såfremt det er aftalt, at en kunde inden for bestemt frist kan træde tilbage fra kontrakten uden omkostninger, er hotellet inden for dette tidsrum på sin side berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, når forespørgsler fra andre kunder foreligger med henblik på de kontraktligt aftalte værelser og kunden på en ny hotel-forespørgsel inden for en rimelig frist ikke giver afkald på sin ret til tilbagetræden.
 2. Bliver en jævnfør ciffer 3.6 og/eller ciffer 3.7 aftalt og forlangt forudbetaling eller sikkerhedsstillelse også efter forløbet af en fra hotellets side rimelig fastsat efterfrist ikke ydet, er hotellet ligeledes berettiget til en tilbagetræden fra kontrakten.
 3. Endvidere er hotellet berettiget til en ekstraordinær tilbagetræden fra kontrakten ud fra sagligt retfærdiggjorte grunde, især når

  • Force Majeure eller andre grunde som ikke skyldes hotellet selv gør overholdelsen af kontrakten umulig;
  • værelser eller rum er blevet booket ulovligt via vildledende eller falske oplysninger eller fortielse af væsentlige fakta; vigtigt kan her være kundens identitet, betalingsevne eller opholdets formål;
  • hotellet har en begrundet anledning til antagelsen, at brugen af hotellet vil være til fare for den øvrige gnidningsløse forretningsdrift, hotellets sikkerhed og anseelse i offentligheden, uden at dette kan henregnes til hotellets styre- eller organisationsområde;
  • formålet eller anledningen til opholdet er lovstridigt;
  • Der foreligger en overtrædelse af ovenanførte ciffer 1.2.

 4. Den berettigede tilbagetræden fra hotellets side begrunder ikke noget krav om skadeserstatning på kundens side.

VI. DISPOSITIONSTILLELSE AF VÆRELSER, OVERDRAGELSE OG TLBAGEGIVNING

 1. Kunden har ikke krav på dispositionsstillelse af bestemte værelser, såfremt dette ikke udtrykkeligt er blevet aftalt.
 2. Bookede værelser er til disposition for kunden fra kl. 15:00 på ankomstdagen. Kunden har ikke krav på en tidligere klargøring.
 3. På den aftalte afrejsedag skal værelserne senest kl 11:00 være ryddet og være tilbagegivet hotellet til disposition. I tilfælde af en forsinket rømning af værelset kan hotellet pga. den kontraktoverskridende brug indtil kl. 18:00 fakturere 50 % af den fulde logipris (listepris), efter kl. 18.00 90 %. Dette begrunder ikke kontraktmæssige fordringer fra kundens side. Det står denne frit for at påvise, at dette for hotellet har medført ingen eller også væsentligt mindre fordring på en betalingsydelse

VII. HOTELLETS ANSVARSHÆFTELSE

 1. Hotellet hæfter for de skader som det tegner ansvarligt for ved skader på liv, legeme eller helbred. Ydermere hæfter det for andre skader, som kan henføres til en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse/-overtrædelse e eller en forsætlig eler groft uagtsom forsømmelse/overtrædelse af kontrakttypiske forpligtelser fra hotellets side. En pligtovertrædelse fra hotellet er at ligne med et brud fra en lovlig repræsentants eller en medhjælpers side. Videregående skadeserstatningskrav er, såfremt de ikke er reguleret på anden vis under ciffer 7, udelukket. Skulel der være forstyrrelser eller mangler ved hotellets drift, vil hotellet ved efterretning herom eller efter kundens umiddelbare påtale heraf straks bestræbe sig på afhjælpe mangelen. Kunden er forpligtet til i et rimeligt omfang at bidrage til at afhjælpe manglen og at holde en mulig skade så lille som mulig.
 2. For deponerede sager hæfter hotellet for kunden efter de lovmæssige bestemmelser. Hotellet anbefaler brugen af hotellets eller værelsets safe. Såfremt gæsten ønsker at deponere kontanter, værdipapirer eller kostbarheder af en værdi på mere end 800 € eller andre ting af en værdi på mere end 3.500 €, kræver dette en særlig deponeringsaftale med hotellet.
 3. Forsåvidt kunden får stillet en P-plads i hotelgaragen eller på hotellets P-plads til rådighed, også imod et gebyr, indebærer dette ikke indgåelse af en kontrakt om opbevaring af køretøjet. Ved bortkomst eller beskadigelse af et på hotelgrunden parkeret eller rangeret køretøj og dettes indhold hæfter hotellet kun efter bestemmelserne fra ovenstående ciffer 7.1, punktum 1 – 4.
 4. Vækning effektueres af hotellet med stor omhyggelighed. Meddelelser, post og vareforsendelser til gæsterne behandles med omhu. Hotellet overtager udlevering, opbevaring og – efter ønske – eftersendelse af samme mod gebyr. Hotellet hæfter her kun efter reglerne fra foranstående ciffer 7.1, pkt. 1 – 4

VIII. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. Ændringer og tilføjelser til kontrakt, modtagelse af andragender eller de almindelige forretningsbestemmelser skal foreligge i tekstform. Ensidige ændringer eller tilføjelser ved en kunde er uvirksomme.
 2. Opfyldelses- og betalingssted samt samt påbudt værneting - også for sheck og vekseltvister – er inden for handelssamkvemmet hotellets hjemsted. I tilfælde af at en kontraktpartner opfylder forudsætningerne fra § 38 stk. 2 ZPO (Zivilprozessordnung) og ikke har almindelig værneting i indlandet (Tyskland), gælder hotellets hjemsted som værneting.
 3. Tysk jurisdiktion har gyldighed. Anvendelsen af FN-Handelsretten og Kollisionsretten er udelukket.
 4. Skulle enkelte bestemmelser fra disse almindelige forretningsbestemmelser være uvirksomme eller ugyldige, er de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke berørt heraf. I øvrigt gælder de lovmæssige forskrifter.

  Status: April 2012